Misteria Paschalia 2016Prolog: Niedziela Palmowa. \
Prologue: The Palm Sunday

Image

Image

Image

Taniec Jordi Savala /
Dance of Jordi Saval

Jordi Saval and Concert des Nations, Radosław Krzyżowski, reciter
Congers Center, ICE /
Jordi Saval and Concert des Nations, Radosław Krzyżowski, reciter
Congers Center, ICEImage

Taniec orkiestry Concert des Nations /
Dance of Le Concert des Nations

PL / DZIEŃ PIERWSZY:
WIELKI PONIEDZIAŁEK, 21 marca 2016, przesilenie wiosenne, Narouz.

Siedem Tańców Biskupa Kadyksu w Wieki Piątek roku 1786.
Sam Haydn po kilkunastu latach tak o tym wspomina, opisując premierę swego oratorium zatytułowanego "Siedem ostatnich słów Jezusa Chrystusa na krzyżu" w Kadyksie":
„Mury, okna i kolumny katedry były pokryte czarną tkaniną, wielka lampa wisiała w centrum oświetlając mistyczną ciemność. O północy drzwi katedry zostały zamknięte i orkiestra zaczęła grać. Biskup stanął za pulpitem, wypowiedział pierwszą z fraz z komentarzem, opadł na kolana przed ołtarzem i przeżywał. Biskup wstawał i klękał tak siedem razy i za każdym razem orkiestra grała po jego komentarzu."


Taniec 1
Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
Taniec miłosci bezwarunkowej

Taniec 2
Zaprawdę, powiadam ci, dziś ze Mną będziesz w raju.
Taniec nadziei

Taniec 3
Niewiasto, oto syn Twój. Oto Matka twoja.
Taniec tkliwej przyjaźni

Taniec 4
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
Taniec rodzierającej rozpaczy

Taniec 5
Pragnę.
Taniec tęsknoty

Taniec 6
Wykonało się!
Dance Macabre

Taniec 7
Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego.
Taniec na Wejście. Wstępowania.

Trzęsienie ziemi.
Prestissimo.Fortissimo.
Taniec przemienienia

Wszystkie ostatnie zdania wypowiedziane przez Chrystusa przed śmiercią zostały odnalezione w świadectwach Ewangelistów. Oddają one sens odkupienczej ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu tworząc zarazem przejmującą dramaturgię zbawienia świata ofiarą Boga z Syna.
"Oratorium bez tekstu" to zlecenie jakie otrzymał Haydn od przełożonego zgromadzenia Hermandad de la Santa Cueva w Kadyksie. Kompozycja przybrała z czasem formę cyklu siedmiu sonat instrumentalnych poprzedzonych introdukcją i zwieńczonych "Il Terremonto" - fragmentem odajacym trzęsienie ziemi i zmartwychwstanie. Każdą z sonat zapowiada tekst zaczerpnięty z Ewangelii – słowa Chrystusa wypowiedziane przed śmiercią.

EN / THE FIRST DAY:
GOOD MONDAY, 21st March, the vernal equinox, Naruz

Seven Dances of the Bishop of Cádiz on Good Friday 1786.
After a dozen of years Haydn himself recalled this event, describing a première of his oratory entitled The Last Seven Words of Our Saviour on the Cross in Cádiz
"The Cathedral walls, windows and columns were covered with black cloth and a huge lamp was hanging in the middle illumining the mystic darkness. At midnight, when the door of the cathedral was closed, the orchestra began to play.The Bishop stood up behind a pulpit, uttered the first phrase, then its exegesis followed. After he fell to his knees in front of the altar and sank into his feelings. He was standing up and falling down seven times alternatively, each time the orchestra was playing after his reading and commenting."


Dance 1
Father, forgive them, for they do not know what they do
Dance of unconditioned love.

Dance 2
Today you will be with me in paradise
Dance of hope

Dance 3
Behold your son: behold your mother
Dance of affectionate and tender friendship

Dance 4
My God, my God, why have you forsaken me?
Dance of devastating despair

Dance 5
i
thirst.
Dance of bitter longing

Dance 6
It is finished
Dance Macabre

Dance 7
Father, into your hands i commit my spirit
Dance on entrance. Of ascension.

Earthquake.
Prestissimo.Fortissimo.
Dance of metamorphosis.

All seven last sayings were uttered by Christ before he had passed away come from Gospels. They render substance of salvific sacrifice of Jesus Christ on the cross, producing some moving and poignant dramaturgy on how God redeems the world through his Son's sacrifice.
"Oratory without text" was committed to Haydn who accepted to compose instrumental music on the Seven Last Words of Our Saviour On the Cross. The priest who commissioned the work, Don José Sáenz de Santa María, had reconditioned the Oratorio de la Santa Cueva being the supervisor of the Hermandad de la Santa Cueva order in Cádiz and it was customary at the Cathedral of to produce an oratorio every year during Lent.
With time Haydn's composition took a form of the seven instrumental sonata cycle, proceeded by an introduction and concluded with "Il Terremoto" – a part rendering an earthquake and resurrection. Each sonata is announced by an extract from a Gospel – Jesus Christ saying before he died.


Original version edition of the original 1786 work, for full classical orchestra comprises the following

  • Introduzione in D minor – Maestoso ed Adagio
  • Sonata i ("Pater, dimitte illis, quia nesciunt, quid faciunt") in B-flat major – Largo
  • Sonata II ("Hodie mecum eris in paradiso ") in C minor, ending in C major – Grave e cantabile
  • Sonata III ("Mulier, ecce filius tuus ") in E major – Grave
  • Sonata IV ("Deus meus, Deus meus, utquid dereliquisti me ") in F minor – Largo
  • Sonata V ("Sitio ") in a major – Adagio
  • Sonata VI ("Consummatum est ") in G minor, ending in G major – Lento
  • Sonata VII ("In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum ") in E-flat major – Largo
  • Il terremoto (Earthquake) in C minor – Presto e con tutta la forza

Wiesna Mond-Kozłowska, 21st March 2016
/ Wiesna Mond-Kozłowska, 21 marca 2016